HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính Bán niên 2019 của quỹ BVIF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Bán niên năm 2019 của Quỹ Giá trị Bảo Việt (BVIF), chi tiết vui lòng xem tại link đính kèm: