HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo Tài chính Bán niên 2018 đã xoán xét của quỹ BVFED, BVBF và BVPF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng Công bố Báo cáo Tài chính Bán niên 2018 đã xoán xét của các Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF). Cụ thể tại các file đính kèm dưới đây: