HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ - Quỹ BVFED

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ, cụ thể tại tài liệu đính kèm dưới đây:

Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ - Quỹ BVFED