HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo hoạt động quản lý quỹ năm 2017 của quỹ BVBF, BVPF và BVFED

Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo hoạt động quản lý quỹ năm 2017 của Quỹ đầu tư cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF), Quỹ đầu tư cổ phiếu Năng động (BVFED), Quỹ đầu tư Trái phiếu (BVBF) cụ thể như sau: