HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo hoạt động quản lý quỹ năm 2016 của Quỹ BVFED, BVPF và BVBF

Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo hoạt động quản lý quỹ năm 2016 của Quỹ đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) cụ thể như sau:

 

  • Báo cáo tổng kết  năm 2016 - Quỹ BVFED (click để download)

 

  • Báo cáo tổng kết  năm 2016 - Quỹ BVBF (click để download)

 

  • Báo cáo tổng kết  năm 2016 - Quỹ BVPF (click để download)