HOTLINE: 04.3928.8585

CÔNG BỐ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QLQ NĂM 2018 CỦA QUỸ BVFED, BVBF VÀ BVPF

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng Công bố Báo cáo hoạt động Quản lý Quỹ năm 2018 của các Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF). Cụ thể tại các file đính kèm dưới đây: