HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo hoạt động đầu tư Bán niên năm 2019 của Quỹ BVBF, BVFED và BVPF

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng công bố Báo cáo hoạt động đầu tư Bán niên năm 2019 của Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)