HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ, cụ thể tại tài liệu đính kèm dưới đây: