HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Báo cáo bán niên 2016 Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Báo cáo bán niên 2016 Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF), cụ thể tại file đính kèm dưới đây: