HOTLINE: 04.3928.8585

Công bố Bản cáo bạch Quỹ BVFED sửa đổi tháng 8/2016

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố Bản cáo bạch Quỹ BVFED sửa đổi tháng 8/2016 (bổ sung đại lý phân phối ACBS), cụ thể tại file đính kèm: