HOTLINE: 04.3928.8585

BIỂU PHÍ ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12 NĂM 2021

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt xin trân trọng thông báo biểu phí (sau khi giảm 50%) áp dụng cho chương trình khuyến mãi trong tháng 12 năm 2021, cụ thể:

MÃ QUỸ MÃ SẢN PHẨM GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI
Dưới 2 tỷ Từ 2 - 5 tỷ Từ 5 - dưới 20 tỷ Từ 20 tỷ trở lên Dưới 3 tháng Từ 3 đến dưới 6 tháng Từ 6 tháng đến dưới 1 năm Từ 1 năm trở lên
BVBF BVBFN001 0.15% 0.13% 0.08% 0.08% 0.30% 0.20% 0.15% 0.00%
BVBFS002 0.12% 0.10% 0.06% 0.06% 0.30% 0.20% 0.15% 0.00%
BVBFS003 0.11% 0.09% 0.05% 0.05% 0.30% 0.20% 0.15% 0.00%
BVBFS004 0.09% 0.08% 0.05% 0.05% 0.30% 0.20% 0.15% 0.00%

 

MÃ QUỸ MÃ SẢN PHẨM GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI
Dưới 2 tỷ Từ 2 - 5 tỷ Từ 5 - dưới 20 tỷ Từ 20 tỷ trở lên Dưới 3 tháng Từ 3 đến dưới 6 tháng Từ 6 tháng đến dưới 1 năm Từ 1 năm trở lên
BVPF BVPFN001 0.25% 0.15% 0.10% 0.08% 0.50% 0.40% 0.30% 0.00%
BVPFS002 0.20% 0.12% 0.08% 0.06% 0.50% 0.40% 0.30% 0.00%
BVPFS003 0.18% 0.11% 0.07% 0.05% 0.50% 0.40% 0.30% 0.00%
BVPFS004 0.15% 0.09% 0.06% 0.05% 0.50% 0.40% 0.30% 0.00%

 

MÃ QUỸ MÃ SẢN PHẨM GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI
Dưới 2 tỷ Từ 2 - 5 tỷ Từ 5 - dưới 20 tỷ Từ 20 tỷ trở lên Dưới 3 tháng Từ 3 đến dưới 6 tháng Từ 6 tháng đến dưới 1 năm Từ 1 năm trở lên
BVFED BVFEDN001 0.25% 0.15% 0.10% 0.08% 0.50% 0.30% 0.00% 0.00%
BVFEDS003 0.20% 0.12% 0.08% 0.06% 0.50% 0.30% 0.00% 0.00%
BVFEDS004 0.18% 0.11% 0.07% 0.05% 0.50% 0.30% 0.00% 0.00%
BVFEDS005 0.15% 0.09% 0.06% 0.05% 0.50% 0.30% 0.00% 0.00%