HOTLINE: 04.3928.8585

Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ đại chúng

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trân trọng công bố thông tin liên quan đến Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ đại chúng, cụ thể tại file đính kèm dưới đây: