HOTLINE: 04.3928.8585

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Hoạt động quản lý danh mục đầu tư cung cấp cho Nhà đầu tư trong và ngoài nước được BAOVIET Fund thực hiện thông qua cơ chế hợp đồng quản lý đầu tư với các phương án phân bổ tài sản đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư, hạn chế đầu tư, rủi ro và mức lợi nhuận kỳ vọng của Nhà đầu tư.

ƯU ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ:

  • Danh mục tài sản của Nhà đầu tư được quản lý tách biệt.
  • Cơ cấu danh mục đầu tư được xây dựng hợp lý, phù hợp yêu cầu đầu tư, mức rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của Nhà đầu tư.
  • Thông tin đầu tư mang tính bảo mật cao.
  • Báo cáo đánh giá kết quả danh mục đầu tư được BAOVIET Fund thực hiện định kỳ theo các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính minh bạch, chính xác, công bằng và bám sát theo các yêu cầu quản lý của Nhà đầu tư.
  • Phí quản lý danh mục đầu tư linh hoạt và cạnh tranh.

CÁC HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG:

  • Hợp đồng quản lý đầu tư theo hình thức ủy quyền toàn bộ.
  • Hợp đồng quản lý đầu tư theo hình thức ủy quyền một phần/ chỉ định đầu tư.
  • Hợp đồng quản lý đầu tư theo hình thức quản lý dòng tiền cho khách hàng.
  • Các hình thức khác