HOTLINE: 04.3928.8585

Ngày T được xác định là ngày giao dịch của Quỹ

 • Chuyển khoản/nộp tiền
  vào đúng tài khoản của Quỹ tại Đại lý Phân Phối đã đăng ký

  1
  Trước 14h40 ngày T-1
 • Đặt lệnh MUA tại Đại lý phân phối hoặc
  trên trang nhận lệnh trực tuyến

  2
  Trước 14h40 ngày T-1
 • NHGS đối chiếu số tiền nhận được
  với giá trị lệnh mua. Xác định giá trị NAV/CCQ

  3
  T+1
 • Thông báo đặt lệnh thành công

  4
  Ngày T+3

Ngày T được xác định là ngày giao dịch của Quỹ

 • Đặt lệnh Bán tại ĐLPP hoặc trên trang nhận lệnh trực tuyến

  1
  Trước 14h40 ngày T-1
 • Hệ thống kiểm tra số dư

  2
 • Thông báo đặt lệnh thành công

  3
  Ngày T+3
 • Tiền chuyển về tài khoản
  của Nhà đầu tư

  4
  Ngày T+5

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH QUỸ MỞ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH