HOTLINE: 04.3928.8585

ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ GIÚP BẠN:

 • Quản lý dòng tiền dễ dàng hơn
 • Có mức phí giao dịch thấp hơn
 • Đầu tư dài hạn mang lại lợi nhuận tốt hơn

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua Chứng chỉ Quỹ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ.

 • Thời gian tham gia, Số tiền đặt mua, Kỳ nộp tiền… theo đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ của Nhà đầu tư CHI TIẾT >>
 • Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch ngay sau Thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất;
 • Thông tin tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng Lưu Ký Giám sát CHI TIẾT >>
 • Đăng ký chương trình đầu tư định kỳ (SIP) bằng cách điền vào phiếu đầu tư định kỳ DOWNLOAD >>
 • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau: - Chuyển khoản; - Nộp tiền tại ngân hàng giám sát hoặc thông qua ngân hàng trung gian

Công cụ giúp bạn ước tính giá trị tương lai của các khoản đầu tư

 • Số tiền đầu tư ban đầu (VND) 500.000.000
 • Số tiền đầu tư hàng tháng (VND) 20.000.000
 • Mức sinh lời hàng năm (%) 10
 • Thời gian đầu tư (năm) 15

GIÁ TRỊ KHOẢN ĐẦU TƯ HÀNG NĂM

GIÁ TRỊ TIỀN GỐC SO VỚI LỜI

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH QUỸ MỞ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH