HOTLINE: 04.3928.8585

ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ GIÚP BẠN:

  • Quản lý dòng tiền dễ dàng hơn
  • Có mức phí giao dịch thấp hơn
  • Đầu tư dài hạn mang lại lợi nhuận tốt hơn

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua Chứng chỉ Quỹ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ.

  • Thời gian tham gia, Số tiền đặt mua, Kỳ nộp tiền… theo đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ của Nhà đầu tư CHI TIẾT >>
  • Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch ngay sau Thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất;
  • Thông tin tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng Lưu Ký Giám sát CHI TIẾT >>
  • Đăng ký chương trình đầu tư định kỳ (SIP) bằng cách điền vào phiếu đầu tư định kỳ DOWNLOAD >>
  • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau: - Chuyển khoản; - Nộp tiền tại ngân hàng giám sát hoặc thông qua ngân hàng trung gian

Thời gian đăng ký

01 năm

02 năm

Trên 02 năm

Kỳ đóng tiền

Tháng

Tháng hoặc Quý

Tháng hoặc Quý

Số tiền tối thiểu

100.000 đồng/tháng

-100.000 đồng/tháng nếu lựa chọn đóng tiền theo tháng

-300.000 đồng/quý nếu lựa chọn đóng tiền theo quý

-100.000 đồng/tháng nếu lựa chọn đóng tiền theo tháng

-300.000 đồng/quý nếu lựa chọn đóng tiền theo quý

Thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất (ngày Quỹ nhận được tiền mua từ Nhà đầu tư)

Ngày 15 hàng tháng

-Ngày 15 hàng tháng nếu lựa chọn đóng tiền theo tháng;

-Ngày 15 các tháng Hai, Năm, Tám, Mười Một nếu lựa chọn đóng tiền theo quý;

-Ngày 15 hàng tháng nếu lựa chọn đóng tiền theo tháng;

-Ngày 15 các tháng Hai, Năm, Tám, Mười Một nếu lựa chọn đóng tiền theo quý;

Phí giao dịch mua

 

Giảm 20% phí mua thường

 

Giảm 30% phí mua thường

Giảm 40% phí mua thường

Chấm dứt Chương trình đầu tư định kỳ

 

Chương trình đầu tư định kỳ sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các sự kiện dưới đây:

-Nhà đầu tư đề nghị chấm dứt tham gia;

-Kết thúc thời gian đăng ký;

-Nhà đầu tư không nộp tiền đúng cam kết về thời gian và/hoặc giá trị từ ba (03) lần trở lên trong thời gian đăng ký;

Trường hợp Chương trình đầu tư định kỳ bị chấm dứt trước khi kết thúc thời gian đăng ký, khi bán Chứng chỉ Quỹ mua theo Chương trình đầu tư định kỳ, Phí mua lại sẽ tự động tăng thêm đúng bằng phần phí giao dịch được giảm khi mua Chứng chỉ Quỹ.

Ví dụ:

-Nhà đầu tư đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ trong thời hạn 01 năm với số tiền định kỳ là 100.000 đồng/tháng.

-Phí giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ là 0,3% x 80% = 0,24%, như vậy phần phí giao dịch được giảm 0,06%.

-Giả định Nhà đầu tư chấm dứt Chương trình đầu tư định kỳ trước thời hạn và bán Chứng chỉ quỹ đã mua, Phí mua lại sẽ tự động tăng thêm là 0,06%.

 

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH QUỸ MỞ

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH